BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 372707

Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
82-300 Elbląg , ul. Żyrardowska 51 , lok. 2
woj. warmińsko-mazurskie
pow. m. Elbląg
tel. 055 2362081 , fax 055 2328938 , e-mail: etbs@pckoni.cdi.pl
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: powyżej 30 000 euro

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05-01-2004 r. ZAMAWIAJĄCY PRZEDŁUŻYŁ do : 12.01.2004 r. do godz. 9.30

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO : 10-02-2004 r.


ROBOTA BUDOWLANA :

" Wykonanie budynku mieszkalnego nr 6 zlokalizowanego na działce 432/25 os. Żyrardowska dla Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Elblągu wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu ."
Treść zamówienia:
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (pożądany) - 2004.02.01 - 2004.12.31.

Wadium - 50 000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 63 zł + opłata przesyłki) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1 - Referat Zamówień Publicznych - pok. 207, lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami - Andrzej Cichosz, e-mail: etbs@pckoni.cdi.pl, tel. 055 2362081, lok. 2, w godz. 8:00 - 15:00.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1 - Referat Zamówień Publicznych - pok. 202.

Termin składania ofert upływa dnia 05.01.2004 o godzinie 09:30. ZAMAWIAJĄCY PRZEDŁUŻYŁ termin składania ofert do : 12.01.2004 r. do godz. 9.30

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.01.2004 o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1 - sala 300.

Postępowanie będzie prowadzone bez zastosowania preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- spełniają warunek zawarty w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych:

a) którzy przeciętnie w okresie ostatnich 3 lat zatrudniają min. 30 osób,

b) którzy wykonali w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 2 budynki mieszkalne lub o charakterze użyteczności publicznej o wartości wykonanych robót co najmniej 2,0 mln zł każdy,

c) którzy posiadają wykwalifikowaną kadrę niezbędną do prowadzenia robót, będących przedmiotem zamówienia tj.: osoby wyznaczone do kierowania robotami muszą posiadać aktualne uprawnienia budowlane i być członkami właściwych terytorialnie okręgowych izb samorządu zawodowego,

d) których przeciętne przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi przez ostatnie 3 lata wynoszą w każdym roku co najmniej 4,0 mln zł,

e) którzy posiadają dostęp do kredytu oraz innych zasobów zapewniających odpowiedni przepływ gotówki podczas trwania umowy; ilość kredytu pozwalająca na realizację umowy musi wynosić minimum 1,0 mln zł i nie może być przeznaczona na realizację innego przedsięwzięcia; inne zasoby muszą zapewniać realizację robót w każdych trzech kolejnych miesiącach zgodnie ze składanym z Ofertą harmonogramem robót.
Informacja o rozstrzygnięciu:
Ogłoszenie o wyniku postępowania w załączniku

Załączniki:

zp-1_2003_ogloszenie_o_wyniku.doc  -> pobierz
Ogłoszenie o wyniku postępowania
  Rozmiar: 46KB
  Data dodania: wtorek, 10 lutego 2004, godz. 15:22
  Typ MIME: application/msword
 
© 2003 Internet-Info