BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200153

Uchwała Nr VIII/157/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: Nabycia 8.754 udziałów od Elbląskiej Spółki Inwestycyjnej Sp. z o.o.
Z dnia: 26.06.2003r.
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść dokumentu:
Druk 32/VIII

Uchwała Nr VIII/157/2003 Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 26.06.2003r.


w sprawie nabycia 8.754 udziałów od Elbląskiej Spółki Inwestycyjnej Sp. z o.o. w Elblągu

Na podstawie art.18 ust.2 punkt9 lit.g ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220,Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) Rada Miejska w Elblągu u c h w a l a , co następuje:

§ 1.

Gmina Miasto Elbląg nabywa od Elbląskiej Spółki Inwestycyjnej Sp. z o.o. w Elblągu 8.754 udziały w Elbląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Elblągu , za łączną kwotę 6.337.500,00 złotych (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset 00/100 złotych).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
© 2003 Internet-Info