BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233058

Uzyskanie zgody na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
Zezwolenia na wykorzystanie drogi w sposób szczególny wymagane są, jeżeli zawody sportowe, zgromadzenia lub inne imprezy wymagają korzystania z drogi w sposób uniemożliwiający lub znacznie utrudniający wykorzystywanie jej, w tym samym czasie, przez innych użytkowników.

Zezwolenia nie wymagają: procesje, pielgrzymki i kondukty pogrzebowe, które poruszają się po drogach na zasadach określonych w odrębnych przepisach
Aby uzyskać zezwolenie należy złożyć wniosek zawierający:
1) imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy,
2) rodzaj i nazwę imprezy,
3) miejsce i datę rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy,
4) przewidywaną liczbę uczestników imprezy,
5) wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy, na terenie poszczególnych województw,
6) podpis organizatora lub jego przedstawiciela.

Ponadto należy dołączyć:
a) szczegółowy regulamin imprezy określający między innymi zasady zachowania się uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b) wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia,
c) program imprezy, szczegółowy opis trasy z podaniem odległości pomiędzy poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw,
d) plan zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy zawierający:
- listę osób wchodzących w skład służby porządkowej organizatora, ich rozmieszczenie oraz elementy wyróżniające te osoby,
- pisemną instrukcję określającą zadania służb porządkowych,
- rodzaje i ilość środków technicznych oraz miejsce ich rozlokowania,
- rodzaje, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy, w uzgodnieniu z właściwym komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami ratowniczymi,
- sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy,
- oznakowanie pojazdów uczestniczących i towarzyszących imprezie,
- rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów w miejscach wyłączonych z ruchu publicznego,
- organizację łączności bezprzewodowej pomiędzy organizatorem imprezy a Policją w trakcie trwania imprezy,
- sposób informowania społeczeństwa o ograniczeniach w ruchu drogowym spowodowanych imprezą - przed imprezą i w trakcie jej trwania,
7) zobowiązanie organizatora do przywrócenia do pierwotnego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw.

Ze względu na procedurę załatwiania sprawy wniosek należy złożyć co najmniej na 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

Taki sam wniosek, w takim samym terminie, należy złożyć również u Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Podstawa prawna:
Art. 65 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 98 z 1997 roku, poz. 602 z póź. zm.)

Opłaty:
Znaczek skarbowy na wniosek o wydanie zezwolenia: 5,00 zł

Każdy załącznik do wniosku: 0,50 zł

Ponadto za wydanie decyzji administracyjnej pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 76,00 zł.
© 2003 Internet-Info