BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200105

Uchwała Nr X/216/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji stałych Rady Miejskiej w Elblągu
Z dnia: 23 października 2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
Treść dokumentu:
UCHWAŁA Nr X/ 216 /2003
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 23 października 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków
Komisji stałych Rady Miejskiej w Elblągu


Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Elblągu

uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku do uchwały Nr II/9/2002 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie powołania członków Komisji stałych Rady Miejskiej w Elblągu wprowadza się następujące zmiany:

1. w dziale II ? KOMISJA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ i ROZWOJU GOSPODARCZEGO ? dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
? 6. FILASZKIEWICZ Lucjan?

2. w dziale III ? KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA i SPRAW SAMORZĄDOWYCH:
1) skreśla się pkt 2
2) dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
? 8. FILASZKIEWICZ Lucjan?

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Janusz NOWAK
© 2003 Internet-Info