BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200154

Uchwała Nr VIII/156/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: określenia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Elbląg.”
Z dnia: 26 czerwca 2003 r.
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
Treść dokumentu:
Uchwała Nr VIII/156//2003 Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 26 czerwca 2003 r.

w sprawie określenia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Elbląg.”

Na podstawie art. 21 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. Nr 71, poz. 733, z 2002 r. Nr 113, poz.984 i Nr 168, poz.1383), Rada Miejska w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się „Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Elbląg”, jak w załączniku do uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 3.
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Elblągu Nr XXV/ 806 /2001 z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie określenia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Elbląga” (Dz.Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego Nr 147 poz. 2323 ).

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
© 2003 Internet-Info