BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233103

Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu dokonywane jest na wniosek inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela.
Do wniosku należy dołączyć
- 3 egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu
- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
- warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci
uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek zarządzających tymi
sieciami
- orientacja położenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu w
stosunku do sąsiednich terenów i stron świata

Przedłożony do uzgodnienia projekt podlega ocenie w zakresie :
- zgodności z wnioskiem o uzgodnienie
- prawidłowości mapy wykorzystanej do projektowania w zakresie : obszaru, skali, treści, aktualności i czytelności oraz klauzul przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
- czytelności graficznej projektowanych elementów

Treść uzgodnienia wyrażana jest w formie opinii.

Opłaty:
- ceny urzędowe wg Rozporządzenia M R R i B / Dz.U. Nr 115/2000. poz.1209 /

- ceny umowne wg Zarządzenia Prezydenta Miasta Elbląga nr 6/99 z 28.01.1999r zmiana Nr 35/99 z
11.10.1999r.

- opłata skarbowa na wniosek 5 zł i na każdy załącznik po 0,50 zł zgodnie z ustawą o opłacie
skarbowej / Dz.U. Nr 86 / 2000 poz.960/

Termin
14 dni, w uzasadnionych przypadkach 30 dni

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Elblągu
Wydział Geodezji
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
82-300 Elbląg ul.Tysiąclecia 11
pok. 2 lub 4 tel. 239 30 16
tel./fax 239 30 13

PODSTAWA PRAWNA :

-ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne / Dz. u. Nr 100/2000 poz. 1086 z póz. zmianami/
- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania /Dz. U. Nr 38/2001 poz. 455/
- Zarządzenie Prezydenta Miasta Elbląga Nr 26/2001 w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie opłat / Dz. U. Nr115/2000
poz.1209/
-ustawa z 09.09.2000r o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 86/2000 poz.960)
- k.p.a.
© 2003 Internet-Info