BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 170951

Wydział Organizacyjny
Maciej Cichosz
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 33 04, +48 (0..55) 239 33 06
Lokalizacja Budynek główny
Fax +48 (0..55) 239 33 30
Adres e-mail wo@elblag.com.pl
Zakres obowiązków:
1. Organizacja i funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

1) opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz statutu Miasta, a także przygotowywanie w razie potrzeby projektów aktualizujących treść tych dokumentów,

2) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu, wdrażanie nowych metod i technik zarządzania ,

3) koordynowanie działalności jednostek organizacyjnych Urzędu,

4) gromadzenie i nadzór nad bieżącą aktualizacją regulaminów wewnętrznych Wydziałów,

5) prowadzenie ewidencji aktów prawnych organów naczelnych i centralnych, wojewody, wykazu przepisów gminy oraz kontrola ich wykonania przez jednostki organizacyjne Urzędu,

6) prowadzenie centralnego rejestru Zarządzeń i Decyzji celowościowych Prezydenta Miasta oraz nadzór nad ich bieżącą aktualizacją,

7) opracowywanie rocznych programów działania Urzędu i sprawozdań z ich realizacji,

8) organizacja załatwiania skarg i wniosków obywateli w tym:

a) prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg i wniosków wpływających do Urzędu, przekazywanie ich wydziałom oraz innym jednostkom do załatwienia według właściwości,

b) organizowanie przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Prezydenta, Wiceprezydentów i Sekretarza Miasta, badanie zasadności tych skarg oraz zlecanie ich badania innym wydziałom stosownie do dyspozycji Prezydenta,

c) koordynowanie i kontrola terminowego załatwiania skarg i wniosków przez wydziały i jednostki podporządkowane Radzie oraz opracowywanie w tym zakresie zbiorczych analiz i sprawozdań,

7) przeprowadzanie kontroli wewnętrznych, a także na zlecenie Prezydenta Miasta – kontroli zewnętrznej oraz przygotowywanie projektów zaleceń Prezydenta wynikających z tych kontroli,

8) wykonywanie funkcji kontrolnych w zakresie realizacji przez Wydziały UM rozstrzygnięć Prezydenta Miasta.

9) ewidencjonowanie wystąpień organów kontroli zewnętrznej oraz nadawanie stosownego biegu zawartym w nich zaleceniom pokontrolnym,

10) organizacyjne zabezpieczenie prac związanych z powoływaniem i działalnością jednostek podporządkowanych Radzie,

11) obsługa interesantów w Punkcie Informacyjnym poprzez udzielanie merytorycznych i wyczerpujących informacji o sprawach załatwianych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Urzędu”.

12) koordynacja i nadzór nad terminowym udzielaniem odpowiedzi na wnioski Komisji Rady i interpelacje radnych Rady Miejskiej.

13) zbiór porozumień zawieranych przez organy miasta dotyczących przejęcia lub przekazania zadań innym organom,

14) zbiór i ewidencja umów zawieranych przez Prezydenta Miasta,

15) prowadzenie i bieżąca aktualizacja centralnego rejestru upoważnień i pełnomocnictw Prezydenta,

16) weryfikacja prawidłowości pod kątem technik legislacyjnych opracowywanych projektów uchwał Rady Miejskiej,

17) opracowywanie dla potrzeb Prezydenta projektów wystąpień, pism, stanowisk, itp.

18) współorganizowanie spotkań Prezydenta z przedstawicielami środowisk, organizacji, itp.

19) współdziałanie z Biurem Rady Miejskiej w zakresie przygotowywania Sesji Rady Miejskiej.

20) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym pracowników Urzędu, tym:

a) organizowanie szkoleń wewnętrznych w Urzędzie oraz nadzór nad ich przebiegiem,

b) nawiązywanie współpracy z instytucjami i ośrodkami szkoleniowymi oraz placówkami naukowo-badawczymi,

c) koordynowanie i kontrola realizacji planów szkoleń w Urzędzie.

2. Obsługa kancelaryjno-biurowa oraz merytoryczna Kolegium Prezydenta i Zespołu Opiniodawczo-Doradczego, a w tym:

1) przygotowywanie posiedzeń Kolegium i Zespołu,

2) zapewnianie prawidłowego przygotowania materiałów na posiedzenia Kolegium i Zespołu,

3) sporządzanie notatek z posiedzenia Kolegium i Zespołu oraz nadawanie stosownego biegu jego opiniom,

3. Współudział przy wykonywaniu czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP, Rady, organów samorządów mieszkańców i innych organów stosownie do zakresu zadań zawartych w obowiązujących przepisach oraz w oparciu o harmonogram czynności techniczno-organizacyjnych zatwierdzony przez Prezydenta.

4. W zakresie polityki kadrowej:

1) gospodarowanie etatami w Urzędzie,

2) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu,

3) prowadzenie spraw osobowych dyrektorów miejskich jednostek
organizacyjnych, z wyjątkiem spraw osobowych dyrektorów Spółek Komunalnych Miasta Elbląg,

4) organizowanie i przeprowadzanie przeglądów kadrowych oraz ocen kwalifikacyjnych pracowników,

5) analiza sytuacji kadrowej w Urzędzie,
© 2003 Internet-Info