BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200109

Uchwała Nr XIII/283/2004 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg
Z dnia: 19.02.2004 r.
Data wejścia w życie: 1 września 2004 r.
Treść dokumentu:
Na podstawie art.14 a ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 i Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz.1185, Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003r. Nr 6, poz. 65,Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966) uchwala się, co następuje:

§ 1
Ustala się z dniem 1 września 2004 roku plan sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg, jak w załączniku do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląga.

§ 3

Uchwała wchodzie w życie z dniem 1 września 2004 roku.


Załącznik
do uchwały Nr XIII/283/2004
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 19.02.2004 r.

PLAN SIECI

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg:

1. Przedszkola:
1) Przedszkole Nr 1 z siedzibą w Elblągu przy ul. Majora Henryka
Sucharskiego 1/2
2) Przedszkole Nr 3 z siedzibą w Elblągu przy ul. Generała Józefa Bema 26
3) Przedszkole Nr 4 z siedzibą w Elblągu przy ul. Szczecińskiej 30
4) Przedszkole Nr 5 z siedzibą w Elblągu przy ul. Szańcowej 9
5) Przedszkole Nr 6 z siedzibą w Elblągu przy ul. Browarnej 13
6) Przedszkole Nr 8 z siedzibą w Elblągu przy ul. Generała Józefa Bema 9
7) Przedszkole Nr 10 z siedzibą w Elblągu przy ul. Mącznej 8
8) Przedszkole Nr 11z siedzibą w Elblągu przy ul. Mikołaja Kopernika 2
9) Przedszkole Nr 13 z siedzibą w Elblągu przy ul. Kosynierów Gdyńskich 57
10) Przedszkole Nr 14 z siedzibą w Elblągu przy ul. Michała Bałuckiego 17
11) Przedszkole Nr 15 z siedzibą w Elblągu przy ul. Kapitana Diaczenki 24
12) Przedszkole Nr 17 z siedzibą w Elblągu przy ul. Karowej 30
13) Przedszkole Nr 18 z siedzibą w Elblągu przy ul. Romualda Mielczarskiego 47
14) Przedszkole Nr 19 z siedzibą w Elblągu przy ul. Ślusarskiej 8
15) Przedszkole Nr 21 z siedzibą w Elblągu przy ul. Wiejskiej 6
16) Przedszkole Nr 23 z siedzibą w Elblągu przy ul. Pułkownika Stanisława
Dąbka 49
17) Przedszkole Nr 24 z siedzibą w Elblągu przy ul. Jana Brzechwy 5
18) Przedszkole Nr 26 z siedzibą w Elblągu przy ul. Generała Józefa Bema 59
19) Przedszkole Nr 28 z siedzibą w Elblągu przy ul. Szarych Szeregów 32
20) Przedszkole Nr 29 z siedzibą w Elblągu przy ul. Armii Ludowej 5A
21) Przedszkole Nr 31 z siedzibą w Elblągu przy ul. Alei Grunwaldzkiej 44A
22) Przedszkole Nr 33 z siedzibą w Elblągu przy ul. Królewieckiej 35
23) Przedszkole Nr 34 z siedzibą w Elblągu przy ul. Alei Grunwaldzkiej 67

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:
1) oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1 z siedzibą w Elblągu przy ul. Ignacego Daszyńskiego 1
2) oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 6 z siedzibą w Elblągu przy ul. Piłsudskiego 4
3) oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 14 z siedzibą w Elblągu przy ul. Romualda Mielczarskiego 45
4) oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 16 z siedzibą w Elblągu przy ul. Sadowej 2
5) oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 18 z siedzibą w Elblągu przy ul. Węgrowskiej 1
6) oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 19 z siedzibą w Elblągu przy ul. Uroczej 4

Uzasadnienie:

Rada Gminy na mocy art. 14 a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty została zobowiązana do ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Zgodnie z art. 14 ust. 3 wyżej powołanej ustawy z dniem 1 września 2004 roku dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.
W związku z powyższym projekt sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych został przygotowany tak, aby wszystkie dzieci 6-letnie zamieszkałe na obszarze gminy miały możliwość spełnienia ww. obowiązku i aby droga każdego dziecka do najbliższego przedszkola lub oddziału nie przekroczyła 3 km.
Jedynie w dwóch przypadkach odległość od miejsca zamieszkania dzieci do najbliższej klasy przedszkolnej jest większa niż 4 km. Dzieci te będą dowożone do placówek autobusem pod opieką nauczycieli, a w szczególności:
1. dzieci z Próchnika wraz z uczniami SP nr 9 będą dowożone do Przedszkola nr 21 lub 28,
2. dzieci z Dąbrowy wraz z uczniami SP nr 16 będą dowożone do oddziału przedszkolnego utworzonego przy tej szkole.
Należy nadmienić, iż miasto Elbląg posiada bardzo rozbudowaną sieć przedszkoli. Rodzice mają możliwość wyboru odpowiedniej oferty spośród wielu placówek wychowania przedszkolnego.
Dzięki wprowadzeniu Elbląskiego Programu Edukacyjnego „ Uczyć się aby być” od kilku lat wszystkie dzieci 6-letnie w naszym mieście uczęszczają na zajęcia przygotowania przedszkolnego.
© 2003 Internet-Info