BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Informacje, ogłoszenia
Ilość odsłon: 137277

Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia zadań priorytetowych w zakresie kultury i sztuki do realizacji przez uprawnione podmioty – jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych
Z dnia: 01 grudnia 2003 r.
Wydane przez: Prezydenta Miasta Elbląg
Treść dokumentu:
O G Ł O S Z E N I E

w sprawie wyznaczenia zadań priorytetowych w zakresie kultury i sztuki do realizacji przez uprawnione podmioty – jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych

PREZYDENT MIASTA
informuje, że w roku 2004
priorytetem w zakresie kultury i sztuki będą objęte następujące zadania:

1.Wspieranie edukacji kulturalnej i artystycznej poprzez kontynuację oraz inicjowanie programów edukacyjnych.
2.Promowanie miejscowej twórczości profesjonalnej oraz zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, w tym w szczególności wspieranie wartościowych przedsięwzięć o charakterze lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim oraz cyklicznych międzynarodowych prezentacji artystycznych.
3.Ochrona kultury ludowej .
4. Wspieranie działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych.
5.Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, ze szczególnym uwzględnieniem zadań wynikających z porozumień zawartych między Elblągiem a miastami partnerskimi.
6.Działania na rzecz podtrzymania tożsamości kulturowej, ochrony i propagowania kultur mniejszości narodowych.
7.Promowanie kultury polskiej za granicą.
8.Promocja twórczości literackiej, w szczególności wspieranie publikacji o tematyce elbląskiej.
9.Wspieranie działań zmierzających do rekonstrukcji osady TRUSO.

Zadania mogą być realizowane w różnych formach, w szczególności poprzez:

-organizowanie festiwali, przeglądów, tournee zespołów artystycznych, konkursów, spotkań, plenerów, warsztatów, kursów, wystaw, kiermaszy, konfrontacji artystycznych, akcji kulturalnych i innych imprez
-wydawania niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, książek, w tym z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk, katalogów, nagrań fonograficznych i adiowizualnych
-prowadzenie badań naukowych, opracowywanie ekspertyz


Dotacje celowe przyznawane będą w trybie art. 118 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2003r. nr 15, poz.148 z późniejszymi zmianami z uwzględnieniem ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o zamówieniach publicznych, na wniosek uprawnionego podmiotu – jednostki nie zaliczonej do sektora finansów publicznych.

Wnioski, o których mowa wyżej winny być adresowane do Wydziału Kultury i Sportu UM, który będzie również udzielał szczegółowych informacji dotyczących procedur ( m.in. druk wniosku ).

Termin składania wniosków:
1.do 31 grudnia 2003r. – I podział środków
2.do 31 maja 2004 r. – II podział środków
Po tych terminach, wnioski mogą być dopuszczone do rozpatrzenia w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach.

Załączniki:

zalacznik_ogl_prio.doc  -> pobierz
WNIOSEK
  Rozmiar: 94KB
  Data dodania: piątek, 5 grudnia 2003, godz. 14:00
  Typ MIME: application/octet-stream
 
© 2003 Internet-Info