BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233054

Uzyskanie zgody na usytuowanie reklamy w pasie drogowym.
Na usytuowanie reklamy w pasie drogowym wymagana jest zgoda zarządcy drogi. Wydawana jest ona w formie decyzji administracyjnej zgodnie z procedurą jak niżej.
Stroną decyzji administracyjnej jest zawsze inwestor. W imieniu inwestora, wniosek o wydanie decyzji może złożyć osoba lub podmiot przez niego upoważniony.

Procedura uzyskania zgody na umieszczenie reklamy w pasie drogowym:
Wymagane dokumenty:
wnioskek zawierający: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, numer telefonu i numer NIP, powierzchnię reklamy, proponowaną lokalizację umieszczenia reklamy, ilość tablic, termin zajęcia pasa drogowego, nazwę i numer konta bankowego.

Do wniosku należy dołączyć:
- Projekt graficzny reklamy i nośnika zatwierdzony przez plastyka miejskiego - 1 egz.
- Wstępne uzgodnienie z organem zarządzającym ruchem na drogach publicznych (Zarząd Dróg UM w Elblągu) dotyczące lokalizacji reklamy - 1 egz.
- Plan sytuacyjno wysokościowy z zaznaczeniem proponowanej lokalizacji - 2 egz.
- Pozwolenie na budowę (Wydział Architektury.) (jeżeli jest wymagane)

* lub zgodę właściciela obiektu (np. budynku, słupa oświetleniowego itp.) - 1 egz.

- Ważną decyzję: "Zgoda na lokalizacje urządzeń w pasie drogowym" (w przypadku gdy wymagane jest pozwolenie na budowę) *- 1egz.

-pełnomocnictwo,(w formacie Adobe Acrobat Reader), jeżeli nie występuje właściciel reklamy (do pobrania: plik: wniosek pełnomocnictwa) - 1 egz.

* zgodnie z przepisami prawa budowlanego

Miejsce złożenia dokumentów:
Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu,
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, tel. (055) 239-31-42,

Opłaty:
Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł, a każdy załącznik w wysokości 50 gr.
Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty, zgodnie z § 8, § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6, poz. 33 z późn. zm.).
W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika strony, pobierana jest opłata w wysokości 15 zł za pełnomocnictwo

Termin i sposób załatwienia:
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna:
Art. 20 pkt 8, art. 39 ust1 pkt 1 i ust 3 oraz art. 40 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 oraz §1 ust.1 pkt 3a, §10a ust. 1, 3, 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6, poz. 33 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląga.

Odwołanie podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł oraz 50 gr za każdy załącznik.


Informacje dodatkowe:
Zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 ze zm.) zabrania się umieszczania na drodze lub w jej pobliżu urządzeń wysyłających lub odbijających światło w sposób powodujący oślepienie albo wprowadzających w błąd uczestników ruchu.

Za umieszczenie w pasie drogowym bez zezwolenia zarządcy drogi reklamy, zarządca drogi pobiera karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej wielkości należnej opłaty (§ 11 ust 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych).

Przedmiotowa decyzja upoważnia do umieszczenia reklam w pasie drogowym w terminie i na warunkach określonym w decyzji.

Jeżeli chcesz aby Twoja reklama umieszczona była w pasie drogowym dłużej niż termin określony w posiadanej decyzji to:
- złóż wniosek o przedłużenie terminu w okresie ważności poprzedniej decyzji (wg procedury jak wyżej)
- podaj numer poprzedniej decyzji, datę jej wydania oraz okres jej ważności,
- podaj nowy termin, o który wnioskujesz,
- złóż w/w dokumenty w siedzibie Zarządu Dróg UM w Elblągu
© 2003 Internet-Info