BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200160

Uchwała Nr VIII/121/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Elbląg.
Z dnia: 26 czerwca 2003 r.
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Treść dokumentu:
DRUK Nr 23 / VIII

Uchwała Nr VIII/121/2003 Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 26 czerwca 2003 r.

w sprawie udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych sta-nowiących własność Gminy Miasto Elbląg.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-chomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz.2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15 i Nr 80, poz. 717, 720 i 721)
uchwala się, co następuje:

§ 1.
Wyraża się zgodę na udzielanie przez Prezydenta Miasta Elbląg bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Elbląg, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana spółdzielniom mieszkaniowym w związku z usta-nowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokalu lub z przeniesie-niem na członków spółdzielni własności lokali - w wysokości 80 % różnicy pomiędzy wartością prawa własności nieruchomości a wartością jej prawa użytkowania wieczystego.

§ 2.
W Zasadach nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, stanowiących załącznik do uchwały Nr IX/288/99 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zmienionej uchwałą Nr XXIV/778/2001 z dnia 13 września 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 112, poz.1561) uchyla się § 10.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-dowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
© 2003 Internet-Info