BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Jednostki organizacyjne
Ilość odsłon: 204634

Przedszkole Nr 5
ul. Szańcowa 9
82-300 Elbląg
Telefon 232-40-24
Władze jednostki: Violetta Jerzykiewicz
Zakres obowiązków:
ZAKRES OBOWIĄZKÓW DYREKTORA PLACÓWKI

Dyrektor placówki w szczególności:

1) kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny;

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizuje uchwały rady placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową
i gospodarczą obsługę placówki;

6) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych;

7) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianów i egzaminów, przeprowadzanych w placówce;

8) dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

9) dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

- zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników placówki;

- przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom placówki;

- występowania z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki;

10) dyrektor placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą placówki, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim;

11) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
© 2003 Internet-Info